REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HRPOWERMENTOR.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://hrpowermentor.com (dalej jako: „hrpowermentor.com”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Hrpowermentor.com jest portalem z branży HR, w ramach którego Usługodawca umożliwia korzystanie z oferowanych przez niego usług w formie online, jak i stacjonarnie, zakup oferowanych przez niego Produktów, jak i przeglądanie dostępnego w ramach Serwisu Bloga.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Użytkownika o korzystaniu z hrpowermentor.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół hrpowermentor.com

 1. O nas
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z hrpowermentor.com
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkownika
 5. Konto
 6. Newsletter
 7. Blog
 8. Formularz Kontaktowy
 9. Formularz Zamówienia
 10. Formularz Subskrypcji
 11. Opinie
 12. Warunki zawierania i wykonania umowy sprzedaży
 13. Sposoby i terminy płatności za produkt
 14. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu
 15. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 16. Gwarancja zwrotu ceny
 17. Kontakt z hrpowermentor.com
 18. Odpowiedzialność Usługodawcy
 19. Reklamacje dotyczące hrpowermentor.com
 20. Reklamacje dotyczące Produktów
 21. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 22. Prawa autorskie
 23. Postanowienia końcowe

1) O NAS

Właścicielem i administratorem hrpowermentor.com jest HR POWER MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438902; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 200 000 zł; NIP: 5213639616; REGON: 146368758, adres poczty elektronicznej: office@hrpowermentor.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48 603 516 241.

2) DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym pod nazwą Strefa Wiedzy i prowadzony przez Usługodawcę dla odwiedzających Serwis Internetowy

FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą i przesłanie mu zapytania.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia i stworzenie Konta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

FORMULARZ SUBSKRYPCJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą i przesłanie mu zapytania dotyczącego zakupu HRPM Membership celem uzyskania dopasowanej oferty.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą i akceptująca Regulamin.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego m.in. informacje o nowościach w Serwisie Internetowym, materiały promocyjne itp.

PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma, treść cyfrowa lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

HR POWER MENTOR MEMBERSHIP – Produkt dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający uzyskanie stałego dostępu do wybranych kursów przez okres 12 miesięcy przy wykorzystaniu modelu subskrypcyjnego.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, HRPOWERMENTOR.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https:// hrpowermentor.com.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – HR POWER MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438902; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 200 000 zł; NIP: 5213639616; REGON: 146368758, adres poczty elektronicznej: office@hrpowermentor.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48 22 412 18 15.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

UMOWA – umowa o świadczenie usług, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta poza Serwisem Internetowym pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na podstawie Zapytania dokonanego przez Klienta lub w formie wymiany wiadomości e-mail.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

DNI ROBOCZE – dni pracy Usługodawcy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z HRPOWERMENTOR.COM

 1. com jest portalem z branży HR, w ramach którego Usługodawca umożliwia korzystanie z oferowanych przez niego usług w formie online (w tym szkoleń) jak i stacjonarnie, zakup oferowanych przez niego Produktów jak i przeglądanie dostępnego w ramach Serwisu Bloga. Usługi jak i Produkty oferowane przez Sprzedawcę są skierowane przede wszystkim do osób pracujących w działach HR, ale również osób czy też podmiotów, które nie są związane z branżą, a chcą uzyskać profesjonalne wsparcie w zakresie tej kategorii usług.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Dla korzystania z Serwisu Informatycznego konieczne jest łączne spełnienie następujących wymogów technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. (5) włączona w przeglądarce internetowej, używanej przez Użytkownika, o której mowa w pkt. 3 powyżej akceptacja plików Cookie.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 7. Usługodawca informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi dostępne w Serwisie Internetowym, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 8. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego może być utrudniony lub niemożliwy, Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 9. Usługi odpłatne i nieodpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. Usługi świadczone będą w języku polskim i angielskim. Język polski jest właściwy dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
 11. Niniejszy Regulamin może być przez Użytkownika pobrany i zapisany na dysku w formacie .pdf.

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, chyba że dla danej Usługi Elektronicznej przewidziano wyraźnie obowiązek uiszczenia opłaty.
 3. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto
  2. Newsletter
  3. Blog
  4. Formularz Kontaktowy
  5. Formularz Rezerwacji
  6. Formularz Zamówienia
  7. Formularz Subskrypcji
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 5. Niektóre z Usług Elektronicznych dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  1. posiadają konto w Serwisie Internetowym, zalogowali się do swojego konta w Serwisie
  2. opłacili poszczególne Usługi Elektroniczne, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.
 6. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 7. Użytkownik zobowiązany jest podać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług w Serwisie oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 8. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Internetowym, nie wolno mu także udostępniać swojego konta w Serwisie do używania osobom trzecim.
 10. Usługi w Serwisie Internetowym świadczone przez Usługodawcę, przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze komercyjnym, doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 12. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Serwisu nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, w tym także naruszającymi prawa Usługodawcy lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, wzywającymi do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagującymi przemoc, nakłaniającymi do popełnienia przestępstwa, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę; w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
  1. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,
  2. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
  3. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
  4. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
  5. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług dostępnych w Serwisie Internetowym.
 13. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu: a) podejmować działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych osób; b) naruszać autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób; c) upubliczniać adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Usługodawcy, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania publikacji Użytkownika w Serwisie obejmujących materiały lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 15. Dopuszcza się czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym także zaprzestania świadczenia usług.
 16. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie obciążają Usługodawcy.

5) KONTO

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) realizacji płatności Po realizacji zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość email zawierającą link do ustanowienia własnego hasła.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest także w przypadku jego stworzenia przez Usługodawcę. Ten rodzaj Konta tworzony jest na zamówienie osoby trzeciej (najczęściej pracodawcy), która chce wykupić dostęp do Serwisu dla osób fizycznych – swoich pracowników. Osoba trzecia kontaktuje się z Usługodawcą, składa Zamówienie na określona liczbę kont dla Użytkowników i przekazuje dane osobowe tych Użytkowników (imię, nazwisko, adres email). Usługodawca tworzy dla tych Użytkowników Konta w Serwisie i na wskazany adres mailowy przekazuje login i tymczasowe hasło do Konta. Stworzenie takich Kont jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody przez osobę trzecią na przekazanie danych osobowych Użytkowników do Usługodawcy.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@hrpowermentor.com.
 4. Użytkownik może dowolnie przeszukiwać strony Serwisu oraz, o ile w ramach Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności/usług jest lub będzie taka możliwość, umieszczać na nich treści takie jak pytania, posty, oceny i recenzje, komentarze, treści multimedialne (np. zdjęcia, filmy, grafiki), materiały, itp. (dalej: Treści).
 5. Korzystanie z Serwisu oraz zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie Treści nie mogą być niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania Treści o charakterze bezprawnym. Należy pamiętać, że w ramach korzystania z Serwisu zakazane jest zamieszczanie przez użytkowników w Serwisie Treści:
  1. godzących w dobra osobiste (w tym prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dobrego imienia) jakichkolwiek osób trzecich lub Administratora;
  2. naruszających prawa własności intelektualnej;
  3. obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, mających charakter rasistowski lub ksenofobiczny, zachęcających do nienawiści, przemocy lub zakłócania porządku;
  4. mogących zawierając wirusy lub stwarzać problemy dla bezpieczeństwa; lub
  5. utrudniających innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu;
  6. narażających w inny sposób na niebezpieczeństwo integralności Serwisu;
  7. o charakterze promocyjnym;
  8. niezgodnych z tematyką Serwisu lub jego przeznaczeniem;
 6. Administrator może (w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa):
  1. monitorować lub dokonywać przeglądu udostępnianych przez użytkowników w ramach Serwisu Treści, a także
  2. blokować dostęp do Serwisu i Usług Elektronicznych Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu, w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji w tym przedmiocie.
 7. W przypadku zablokowania dostępu Użytkownika na zasadach określonych w pkt. 6b powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów za wykupione przez niego płatne Usługi Elektroniczne

6) NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu przycisku zapisu oraz zaznaczeniu przez Użytkownika wymaganych zgód.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@hrpowermentor.com.

7) BLOG

 1. Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.
 2. W zależności od rodzaju treści Usługodawca może umożliwić dodawanie komentarzy na Blogu.
 3. Usługodawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje komentarzy. Użytkownik wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach komentarzy. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania komentarzy w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 7. Komentarze Użytkowników Serwisu wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady etykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady. W przypadku niezalogowanych Użytkowników Serwisu, dodanie komentarza możliwe jest po podaniu przez Użytkownika nazwy oraz adresu poczty elektronicznej.
 8. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 9. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki „Strefa Wiedzy” dostępnej w ramach Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.
 10. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

8) FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wypełnienia Formularza Kontaktowego i kliknięciu pola „Wyślij”.
 2. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon oraz treść zapytania.
 3. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pomocą albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego.

9) FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dotyczącej wybranego Produktu na stronie Serwisu Internetowego, kliknięcia pola akcji „Kup teraz” oraz dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienia Formularza Zamówienia i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 4. Klient może złożyć zamówienie na wybrany wariant HRPM Membership bezpośrednio na stronie, klikając pole akcji „Wykup dostęp”.
 5. Po kliknięciu przycisku, klient zostanie przekierowany do koszyka wskazującego wybrany produkt. Kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności” umożliwi złożenie zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia na wybrany wariant HRPM Membership następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienia Formularza Zamówienia i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kontynuuj do PayPal” lub „Subskrybuj” (zależnie od wybranej formy płatności) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 7. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 8. Opłacenie subskrypcji możliwe jest za pomocą płatności PayPal bądź Stripe, poprzez zaznaczenie preferowanego przez klienta pola wyboru. Płatność realizowana jest na stronie pośrednika i wiąże się z autoryzacją automatycznego pobierania opłat abonamentowych zgodnie z jego regulaminem.  

10) FORMULARZ SUBSKRYPCJI

 1. Korzystanie z Formularza Subskrypcji rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki zawierającej warianty HRPM Membership na stronie Serwisu Internetowego i kliknięcia pola akcji „Uzyskaj szczegóły lub wykup dostęp”.
 2. Przedstawienie oferty dopasowanej do potrzeb Klienta następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienia Formularza Subskrypcji i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Subskrypcji pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 3. W Formularzu Sybskrypcji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, wariant Membership, którego dotyczy zapytanie, liczba osób dla której planowane jest wykupienie wariantu Membership, dodatkowa wiadomość (opcjonalnie).
 4. Skorzystanie z Formularza Subskrypcji ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pomocą albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego.
 5. Sprzedawca przedstawi odpowiednią ofertę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania Formularza Subskrypcji.

11) OPINIE

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto – może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych usług. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna. W ramach jednego zamówienia – Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania oceny.
 2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie wypowiedzi słownej. Ww. Oceny są podpisywane imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem, firmą Klienta, które są wskazane przez Klienta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Sprzedawca wyświetla zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

12) WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Serwisie Internetowym.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (o ile są wymagane) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Wykupienie jednego z wariantów HRPM Membership może pozwolić Klientowi uzyskać korzystniejsze warunki zawarcia Umowy ze Sprzedającym, polegające w szczególności na możliwości nabycia Produktu za korzystniejszą cenę. Szczegółowe porównanie wariantów HRPM Membership dostępne jest w Serwisie.
 4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia:
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt 9 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie w formie mailowej, na podany przez Użytkownika adres email oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza jej zawarcie poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zamówienia.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na to, że utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie zawarcia Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12.3.b Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.
 8. Klient może w każdym czasie dokonywać modyfikacji danych, z wyłączeniem nazwy użytkownika oraz adresu email.

13) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe
  4. Przelew tradycyjny
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPro SA – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności dostępne są w Serwisie.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Płatność za określony wariant HRPM Membership dokonywana jest cyklicznie (przy pomocy karty płatniczej) lub z góry w zależności od wybranej przez Klienta opcji.
 6. W przypadku dokonania Zamówienia z pominięciem koszyka w Serwisie, Klient ma możliwość cyklicznych płatności przelewem tradycyjnym zgodnie z otrzymaną od HRPM fakturą.
 7. Klient upoważnia Sprzedawcę do automatycznego pobierania cyklicznych opłat przez cały okres obowiązywania Umowy.
 8. Sprzedawca za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online będzie automatycznie obciążał kartę kredytową lub debetową Klienta i pobierał ustaloną kwotę przez cały okres obowiązywania Umowy.
 9. Subskrypcja, bez względu na to, jaki wariant został wybrany przez Klienta, będzie automatycznie odnawiana.
 10. Klient nie ma możliwości rezygnacji z wybranego wariantu HRPM Membership przed upływem 12 miesięcznego okresu na jaki Produkt został wykupiony.

14) KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa
  2. Przesyłka kurierska
  3. Przesyłka elektroniczna
 3. Przesyłka elektroniczna polega m.in. na udostępnienia Klientowi unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Produktu.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta oraz termin wykonania usługi dla Klienta:
  1. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
  2. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
  3. W przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
  4. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych
  5. W przypadku Produktów będących usługami jest on ustalany indywidualnie.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

15) ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną (konsument) jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 15 ust. 5 Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownikowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnymi opłatami.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnej usługi Serwisu w postaci usługi rezerwacji lub zamówienia kursu online, dostępnego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie dedykowanych dla Użytkownika treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu Użytkownika przez Usługodawcę przed rozpoczęciem świadczenia że po spełnieniu świadczenia Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Usługodawca przekaże, na wskazany przez Użytkownika adres email potwierdzenie otrzymania zgody konsumenta na utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli:
  • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  • konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.
 7. Niezależnie od postanowień ust 5 i 6 powyżej, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
  • przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@hrpowermentor.com.
 11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Customeritum ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek z dopiskiem HRPOWERMENTOR.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument ma obowiązek zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie.
 14. Zawarte w niniejszym punkcie 14. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16) GWARANCJA ZWROTU CENY

 1. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, określonego w pkt 15 powyżej, Usługodawca z pełną świadomością swoich czynów udziela Użytkownikom tzw. „10-dniowej Gwarancji Satysfakcji”, (dalej jako „Gwarancja”), polegającej na możliwości rezygnacji przez Użytkownika z zakupu usługi Serwisu w postaci usługi zamówienia kursu online, dostępnego za pośrednictwem Serwisu Internetowego w terminie 10 dni od zakupu pomimo wykonania przez Usługodawcę chociażby części tej usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującym prawem utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania przyczyny rezygnacji.
 3. Aby Użytkownik mógł skorzystać z Gwarancji musi on poinformować Usługodawcę o swojej rezygnacji w terminie 10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@hrpowermentor.com.
 4. Gwarancja jest udzielana tylko Użytkownikowi, który zawarł z Usługodawcą umowę zakupu danego kursu online po raz pierwszy. W przypadku chęci skorzystania z Gwarancji przez Użytkownika, który w przeszłości dokonał już zakupu danego kursu i zrezygnował z niego na zasadach określonych w niniejszym pkt. 16, taka Gwarancja nie będzie miała możliwości dojścia do skutku o czym Użytkownik próbujący ponownie skorzystać z Gwarancji zostanie poinformowany.
 5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Gwarancji, Usługodawca zwraca Użytkownikowi płatności, które do dnia złożenia przez niego oświadczenia o skorzystaniu z Gwarancji zostały zaksięgowane na koncie bankowym Usługodawcy. Usługodawca wysyła Użytkownikowi drogą mailową, na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail, korektę faktury VAT oraz po mailowym potwierdzeniu jej otrzymania przez Użytkownika Usługodawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należnej kwoty na konto bankowe Użytkownika.

17) KONTAKT Z HRPOWERMENTOR.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: office@hrpowermentor.com) oraz poczta tradycyjna (Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z hrpowermentor.com. Użytkownika mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

18) ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 3. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,
 4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
 5. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
 6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
 7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
 8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 9. treści przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu internetowego zarejestrowanego Serwisie oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia treści umieszczanych przez Użytkowników, niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.

19) REKLAMACJE DOTYCZĄCE HRPOWERMENTOR.COM

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: office@hrpowermentor.com lub pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
 2. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługodawcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

20) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: office@hrpowermentor.com lub pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Customeritum ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek z dopiskiem HRPOWERMENTOR. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

21) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

22) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

23) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez hrpowermentor.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych, zmiany w zakresie usług lub modelu działalności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.